THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Aanwezige stoffen

In onderstaande tabel zijn de stoffen en categorieën van stoffen weergegeven die in bijlage 1 van het Brzo (Besluit Risico Zware Ongevallen) zijn genoemd en die op grond van de vergunning ingevolge de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht binnen de inrichting van SABIC aanwezig kunnen zijn. Uit de tabel blijkt dat de stoffen chloor en fosgeen en de stofcategorie giftig de drempelwaarden overschrijden waarmee de site wordt geclassificeerd als een hoogdrempelige Brzo inrichting. Uit de tabel blijkt dat de vanwege de waarden voor de stoffen chloor en fosgeen de site wordt geclassificeerd als een hoogdrempelige Brzo inrichting.

Op basis van deze classificatie wordt van SABIC verwacht dat zij een veiligheidsmanagementsysteem hanteert en iedere vijf jaar een veiligheidsrapport bij het bevoegd gezag indient. Ook wordt de site jaarlijks bezocht door een BRZO-inspectieteam voor zowel een aangekondigde meerdaagse inspectie als een onaangekondigde inspectie.

Met name genoemde stoffen/ categorieën stoffen Aangevraagde hoeveelheid (ton) Kolom 2 (ton) Kolom 3 (ton)
Deel 2, nummer 19 Acetyleen 2,5 5 50
Deel 2, nummer 34c Gasolie (diesel) 27 2500 25000
Deel 2, nummer 27 Carbonylchloride (fosgeen) 8 0,3 0,75
Deel 2, nummer 10 Chloor 110 10 25
Deel 2, nummer 15 Waterstof 0,1 5 50
Deel 2, nummer 18 Ontvlambare vloeibare gassen, categorie 1 of 2 (inclusief LPG en aardgas) 2,3 50 200
Deel 2, nummer 25 zuurstof 4 200 2000
Deel 2, nummer 35 Watervrije ammoniak 1,5 50 200
Deel 2, nummer 22 Methanol 395 500 5000
Deel 1, H2 acuut toxisch categorie 2 alle blootstellingsroutes en categorie 3 inademingblootstellingsroute 5430 50 200
Deel 1, P2 ontvlambare gassen van categorie 1 26,7 10 50
Deel 1, P5c ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 die niet onder P5a en P5b vallen 1184 5000 50000
Deel 1, E1 gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie acuut 1 of chronisch 1 191 100 200
Deel 1, E2 gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie chronisch 2 1916 200 500