THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


Maatregelen om zware ongevallen te voorkomen

Zwaar ongeval

(definitie conform Brzo 2015)

Gebeurtenis als gevolg van ongecontroleerde ontwikkelingen tijdens de bedrijfsuitoefening in een inrichting, waardoor onmiddellijk of na verloop van tijd ernstig gevaar voor de menselijke gezondheid of het milieu binnen of buiten de inrichting ontstaat en waarbij een of meer gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

Gevaarlijke stoffen

(definitie conform Brzo 2015)

Stoffen of mengsels genoemd in bijlage I, deel 1 van de Europese wet Seveso III, of behorend tot een categorie, genoemd in bijlage I, deel 2 van die wet, en aanwezig als grondstof, product, bijproduct, residu of tussenproduct, met inbegrip van stoffen of mengsels waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij door het onbeheersbaar worden van een industrieel chemisch proces ontstaan.

Zware ongevallen (zoals in de voorgaande definities beschreven) kunnen brand, explosies of toxische wolken tot gevolg hebben.

Het veiligheidsmanagementsysteem van SABIC is ingericht om door middel van zowel organisatorische als technische en effect beperkende maatregelen te voorkomen dat incidenten op de site daarbuiten effect hebben.

Bij organisatorische maatregelen valt te denken aan veiligheidsstudies, operator trainingen, inspectierondes door diverse disciplines en keuringen van installaties en equipment. Voorbeelden van technische maatregelen zijn het toepassen van proces automatisering, functionele veiligheid (SIS/SIL instrumentatie), gebruik van de juiste gecertificeerde equipment, gebruik van engineering standaarden, normen en richtlijnen en best beschikbare technieken, maar ook het gebruik van een biologische afvalwaterzuivering en bijvoorbeeld de toepassing van neutralisatie scrubbers (gaswas torens) etc.

Voorbeelden van effect beperkende maatregelen zijn o.a. de eigen bedrijfsbrandweer die volledig is uitgerust met equipment voor de bestrijding van milieu-incidenten, brand en toxische wolken. Verder zijn productie en opslag van vloeibaar Fosgeen en Chloor ondergebracht in gebouwen met gasdetectiesystemen en afgasneutralisatie systemen.